KLAUZULA INFORMACYJNA
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), przekazujemy
Pani/Panu poniższą informację o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, a także o prawach
związanych z przetwarzaniem tych danych.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ……………………………………………………………………. w
  Polsce z siedzibą w ……………….. (..-…., …………………………………………………, (dalej jako: „Administrator”).
  Z Administratorem, może się Pani/Pan skontaktować w następujący sposób:
  a) adres e-mail: ……………………………………………………….;
  b) adres korespondencyjny: ………………………………….;
  c) telefon kontaktowy: …………………………………..
 2. CELE I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
  Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
  a) dane identyfikujące (np. imię (imiona), nazwisko, data urodzenia),
  b) dane kontaktowe (np. adres do korespondencji, adres zamieszkania),
  c) dane dotyczące miejsca zatrudnienia oraz zajmowanego stanowiska,
  d) dane dotyczące preferowanej formy kontaktu,
  e) dane dotyczące zaangażowania w inicjatywy Administratora,
  f) dane dotyczące wsparcia finansowego (np. przekazanych darowizn)
  g) dane dotyczące wizerunku.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich podania nie będzie skutkował niekorzystnym
  Pani/Pana traktowaniem, ani nie spowoduje wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji
  ze strony Administratora. Administrator może więc przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w
  szczególności wizerunek, jeżeli dobrowolnie zostaną przez Panią/Pana przekazane do Administratora.
  Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji przez Administratora celów
  statutowych, w szczególności zaś w celu:
  a) współpracy Pani/Pana i Administratora w ramach zawartych umów, w tym takich celów jak
  uzgodnienie sposobu realizacji umowy, spełnienia świadczeń wzajemnych, rozliczenia, oceny
  przedmiotu umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratora w związku z prowadzeniem
  działalności, w szczególności na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach (w tym
  dotyczących sprawozdawczości merytorycznej i finansowej, informowania o zebraniach ciał
  statutowych Administratora, prowadzenia dokumentacji członkowskiej), księgowych,
  podatkowych, z zakresu realizacji zadań publicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.
  c) RODO);
  c) jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę, w celach informowania o działaniach Administratora i jego
  partnerów oraz pozyskiwania partnerów i środków finansowych dotyczących prowadzonej
  przez Administratora działalności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  d) dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych w związku z
  zatrudnieniem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  e) wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym ewidencji i zarządzania
  personelem, statystyki, komunikacji i raportowania wewnętrznego Administratora (podstawa
  prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  f) ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Administratora poprzez zapewnienie
  integralności kopii zarchiwizowanych/zapasowych/awaryjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1
  lit f) RODO).
 3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
  Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora będą mieć
  wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy/współpracownicy i tylko w niezbędnym
  zakresie. W związku z przetwarzaniem danych w powyższych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być
  udostępniane:
  a) instytucjom upoważnionym z mocy prawa, w szczególności podmiotom upoważnionym do
  odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. Zakład
  Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz organy sądowe
  lub inne, w tym komornicy i policja);
  b) podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie
  zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw.
  podmioty przetwarzające), tj. obsługa księgowo-kadrowa, usługi IT, partnerzy w realizacji celów
  statutowych Administratora.
  Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji
  międzynarodowych.
 4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2
  celów przetwarzania, tj.:
  a) dla dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową, w ramach której i w związku z
  którą Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane, – do upływu okresu przedawnienia
  określonego przepisami kodeksu cywilnego;
  b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku
  z prowadzeniem działalności statutowej (np. przepisami prawa o stowarzyszeniach, przepisami
  księgowymi i przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego i wolontariatu) – przez
  okresy wskazane w tych przepisach lub przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez
  Administratora;
  c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda na
  przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody;
  d) w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora dla wewnętrznych celów
  administracyjnych Administratora oraz ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez
  Administratora, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów
  Administratora (nie dłużej jednak niż przez 10 lat) stanowiących podstawę tego przetwarzania lub
  do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 5. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH
  W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  a) prawo dostępu do treści danych (art. 15 RODO)
  Jest to prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza Pani/Pana dane
  osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności
  do następujących informacji:
  (i) o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  (ii) o kategoriach przetwarzanych danych osobowych,
  (iii) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił
  Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane,
  (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie
  realizacji tych praw,
  (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  (vi) o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana.
  b) prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
  Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych
  osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych
  osobowych.
  c) prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
  Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana
  danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Administrator ma w takiej
  sytuacji obowiązek usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z
  następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały
  zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przewarzanie i Administrator nie ma innej
  podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv)
  dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
  Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Administrator
  jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w
  zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia,
  dochodzenia lub obrony roszczeń.
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
  Jest to prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych
  osobowych w następujących przypadkach, gdy:
  (i) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez
  administratora,
  (ii) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono
  się usunięciu swoich danych osobowych,
  (iii) Administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych, ale są one Pani/Panu
  potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator
  może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za
  Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw
  innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
  e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
  Jest to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych
  osobowych dostarczonych Administratorowi przez Panią/Pana danych oraz żądania przesłania tych
  danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to
  przysługuje jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych
  opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
  RODO). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach,
  chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Administratorowi do
  dochodzenia roszczeń.
  Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy:
  (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji
  można natomiast wycofać zgodę,
  (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną,
  (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku
  prawnego.
  g) prawo wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO)
  W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1
  lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do
  wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. SPOSÓB REALIZACJI PRAW
  Jest Pani/Pan uprawniona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 5
  w następujący sposób:
  a) adres e-mail: ……………………………………………………….;
  b) adres korespondencyjny: ………………………………….;
  c) telefon kontaktowy: …………………………………..
 7. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
  W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza
  przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH
  Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji w sposób wyłącznie zautomatyzowany,
  w szczególności w oparciu o profilowanie.
Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi. Wszelkie prawa zastrzeżone 2021