Procedura oddania krwi, krok po kroku

R

Śniadanie:

Spożycie lekkostrawnego posiłku w domu.

R

Rejestracja

Po przybyciu do punktu poboru krwi wypełniamy kwestionariusz (koniecznie musimy przedstawić aktualny dokument tożsamości)

R

Pracownia analiz lekarskich lub stanowisko do badania poziomu hemoglobiny:

badanie poziomu hemoglobiny przy użyciu wyłącznie sprzętu jednorazowego, odczyt w ciągu 3 minut

R

Gabinet lekarski:

  • badanie lekarskie
  • wywiad
  • kwalifikacja do oddania krwi
R

Uzupełnienie płynów w organizmie

Od momentu zakwalifikowania do poboru krwi, uzupełniamy płyny w organizmie. Dawca otrzymuje wodę mineralną do spożycia

R

Stanowisko do oddawania krwi

oddanie 450 ml krwi do jednorazowego pojemnika plastikowego z płynem konserwującym w czasie od 5 do 8 minut

Radość i satysfakcja z uratowania komuś życia

Dzień wolny od pracy

Wolne dla pracownika oddającego krew

Pracownikowi przysługuje czas wolny w celu oddania krwi. Czy przepisy określają, ile razy w roku pracodawca ma obowiązek z tego powodu zwalniać pracownika z pracy? Czy za czas przedmiotowego zwolnienia należy zapłacić wynagrodzenie? Przepisy prawa pracy określają rodzaje nieobecności w pracy, które mają charakter usprawiedliwiony. Jednym z nich jest zwolnienie pracownika w celu oddania krwi. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. nr 60, poz. 281 ze zm.). Obowiązkiem pracodawcy jest zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Ponadto zwolnienie od pracy przysługuje pracownikowi będącemu krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy. Tak stanowi § 12 wymienionego rozporządzenia. Jak wynika z przytoczonych regulacji, brak jest ograniczenia liczby zwolnień od pracy w przypadku oddawania krwi przez pracownika będącego krwiodawcą. Zatem w każdym takim przypadku pracodawca jest zobligowany do zwolnienia podwładnego od pracy w celu oddania krwi. Pracownik za czas omawianego zwolnienia od pracy zachowuje prawo do wynagrodzenia (§ 16 ust. 1 rozporządzenia). Wysokość tego wynagrodzenia ustala się stosując zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy. Zasady te zostały określone w § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wy równawczych do wy nagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 62, poz. 289 ze zm.). Gazeta Podatkowa, 28.07.2008

Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi. Wszelkie prawa zastrzeżone 2021